" Nabi " Tidak ada komentar

 

 Apakah status Yesus dalam Islam ?

Apakah status Yesus dalam Islam ? Apakah status Yesus dalam Islam ? Apakah Muslim menerima kenabiannya ?

Jawaban:

Keyakinan tentang kenabian Isa ( as ) adalah perintah dari syariat Islam . Setiap Muslim percaya pada kenabian Isa dan menghormati dia seperti mereka menghormati semua nabi
Kepercayaan pada para nabi adalah salah satu dari enam rukun iman dalam Islam . Seseorang yang menyangkal para nabi , bahkan salah satu dari mereka , tidak dianggap sebagai seorang Muslim . Jadi , umat Islam tidak hanya percaya pada nabi Nabi Muhammad ( saw ) , tetapi juga percaya dan menghormati semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Muhammad ( saw ) tanpa diskriminasi apapun seperti ditahbiskan dalam Quran ;
"Nabi ( Muhammad ) beriman pada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya , dan ( begitu juga ) orang-orang beriman . Semua beriman kepada Allah , Malaikat-malaikat -Nya , kitab-kitab- Nya , dan para nabi-Nya . ( Mereka mengatakan , ) "Kami tidak membeda-bedakan satu sama lain dari para nabi-Nya ... ' " ( Q.S 2 : 285 )


Namun, meskipun semua nabi  dihormati dan dianggap suci dan paling unggul dari manusia , mereka masih dianggap sebagai " manusia " dan " hamba Allah yang sempurna " dalam Islam . Allah adalah satu-satunya yang harus disembah . Inilah poin yang membedakan pandangan Islam dengan Kristen tentang Yesus.
" Katakanlah (Muhammad) : " Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu,yang diwahyukan kepadaku, bahwa Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya , dan mohonlah ampunan pada-Nya " Dan celakalah bagi orang  yang menyekutukan-Nya . " ( Fussilat , 41:6 ) .


" Dia (Isa) berkata : Sesungguhnya aku adalah hamba Allah , Dia  memberiku Kitab (Injil) dan menjadikanku nabi " ( QS. al Maryam , 30 )
Dalam keyakinan Islam , setiap nabi , meskipun hidup di zaman dan tempat yang berbeda , menyampaikan keyakinan utama yang sama seperti tauhid ( keesaan Allah (swt ) ) dan Hari Kebangkitan dan mereka melakukan dasar ibadah yang sama  seperti shalat dan puasa. Perbedaannya hanya dalam rincian dan metode yang sesuai dengan masanya .
 
Yesus dalam Islam
Yesus adalah salah satu nabi terbesar yang diutus kepada Bani Israil . Namanya disebutkan dalam Quran . Dia adalah  yang kelima dari enam " nabi Ulul azmi  " yang tertinggi dari semua nabi. Ibunya adalah  Maryam . Allah menciptakannya " tanpa ayah” . " Dia lahir di Yerusalem . Dia diangkat sebagai nabi pada usia 30 . Ia diberikan kitab suci " Injil”. " Dia naik ke surga pada usia 33 dan ia akan datang kembali ke bumi dalam waktu menjelang kiamat .
Berbeda dengan Kristen, Muslim percaya bahwa Nabi Isa tidak dibsalib , Dia langsung naik ke surga . Ini disebutkan dalam Quran  ayat 157- 158  Surah An- Nisa :


" Dan (Kami hukum juga) karena ucapan mereka : Sesungguhnya  kami telah membunuh Al-Masih , Isa putra Maryam , Rasul Allah -padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya , tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang yang berselisih pendapat tentang hal itu selalu  dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu; mereka benar-benar tidak tahu melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya "
" Tapi Allah mengangkatnya ke hadirat-Nya . Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana . "


Selain itu, dalam hadits-hadits Nabi Muhammad , dinyatakan bahwa : " Isa tidak mati . Dia akan kembali sebelum hari kiamat . " " Aku adalah yang paling dekat dengan Isa putra Maryam di dunia dan di akhirat . " " Tidak ada nabi antara aku dan Isa . "
Ketika Isa naik ke surga setelah 3 tahun kenabiannya; (atas kehendak nabi Isa ) murid-muridnya berpencar dan mengajarkan agama Kristen . Butuh waktu 80 tahun untuk menyebarkan agama yang benar ini. Tapi kemudian , setelah beberapa saat , Injil telah diubah dan tiga pendapat yang berbeda muncul.yang tidak sesuai dengan keimanan awal agama Kristen.  Ketiga pendapat itu adalah "Isa (Yesus) adalah Tuhan " , " Yesus adalah Anak Allah . " Dan trinitas , kesatuan Bapa, Anak , dan Roh Kudus sebagai tiga pribadi dalam satu Ketuhanan , yang tidak sesuai dengan sifat Ketuhanan seperti yang disebutkan sebelumnya .
Namun, dia (as ) adalah salah satu nabi yang paling diberkati Allah ( swt ) dan  memiliki mukjizat yang diberikan sebagai kebutuhan dalam tugas kenabian yang  suci . Mukjizat-mukjizat tersebut dapat digolongkan ke dalam 9 macam :
1 . Nabi Isa berbicara ketika ia masih bayi dalam buaian . ( Al-Maidah , 110 )
2 . Dia menghidupkan orang mati . ( Al-Maidah , 110 )
3 . Ia menyembuhkan orang kusta dan orang-orang buta sejak lahir . ( QS. Al-Maidah , 110 )
4 . Dia memberitahu kaumnya apa yang mereka makan dan apa yang mereka disimpan di rumah-rumah mereka . ( Al - Imran I , 49 )
5 . Ketika ia membuat sosok burung dari tanah liat , dan ia meniupkan napas ke dalamnya , dan ia berubah menjadi burung dan terbang . ( Al-Maidah , 110 )
6 . Murid-murid nabi Isa memintanya untuk memohon kepada Allah supaya diturunkan meja yang penuh hidangan. Ketika Isa berdoa , meja hidangan itupun diturunkan . ( QS. al Maidah , 114 )
7 . Nabi Isa tahu apa yang telah terjadi dan apa yang sedang diucapkan di dekatnya saat ia sedang tidur .
8 . Setiap kali dia berharap dan berdoa , makanan dan buah-buahan dikirimkan kepadanya pada saat itu juga .
9 . Dia tahu kata-kata dan keadaan rahasia  Bani Israil .
 
Yesus dalam Alquran

" ( Ingatlah ) ketika para malaikat berkata : " Wahai Maryam! Sesungguhnya  Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu  tentang sebuah kalimat (firman) dari-Nya ( yaitu seorang putra) namanya Isa Al-Masih putra Maryam , seorang terkemuka  di dunia dan di akhirat ! , dan termasuk salah satu dari orang-orang yang didekatkan (kepada Allah) . " ( QS Al - Imran I , 45 )
" Dia akan berbicara kepada manusia (sewaktu) dalam buaian dan ketika sudah dewasa , dan ia termasuk orang yang saleh . " ( QS Al - Imran I , 46 )
" Dan Maryam , putri Imran , yang menjaga kesucian dirinya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami dan dia membenarkan firman Tuhannya dan kitab-kitab -Nya , dan dia termasuk orang orang yang taat . " ( QS. al Tahrim , 12 )


Kelahiran Ajaib Isa ( as ) dinyatakan dalam Surah Maryam sebagai berikut :
16 . Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Maryam di dalam Kitab (Al-Qur’an) ketika ia menarik diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur ( Baitulmaqdis)
17 . Lalu dia memasang tabir ( yang melindungi dirinya ) dari mereka, kemudian Kami mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
18 . Dia (Maryam) berkata : Sesungguhnya aku  berlindung kepada Tuhan Yang Maha  Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
19 . Dia (Jibril) berkata :Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
20 . Dia (Maryam) berkata : Bagaimana mungkin aku memiliki anak laki-laki padahal tidak ada orang (laki-laki) yang menyentuhku ,dan  aku bukan seorang pezina ?
21 . Dia (Jibril) berkata : “Demikianlah” , Tuhanmu berfirman, Sangat mudah bagi-Ku: dan agar Kami menjadikannya suatu tanda (kebesaran Allah) bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang (sudah) ditetapkan .
22 . Maka dia (Maryam) mengandung, kemudian dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu  ke tempat yang jauh .
23 . kemudian rasa sakit  akan melahirkan memaksanya bersandar pada batang pohon kurma, dia berkata : Wahai , alangkah baiknya aku mati sebelum ini , dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan !
24 . Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah: Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu;
25 . Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan  buah kurma yang masak kepadamu.
26 . Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau .Jika engkau melihat seseorang,maka katakanlah,  “Sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih , maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini” .
27 .  Kemudian dia (Maryam) membawanya (bayi itu) kepada kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata : “Wahai Maryam ! Sungguh engkau telah melakukan hal yang sangat mungkar .
28 . Wahai saudara perempuan  Harun (Maryam) ! ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan  ibumu bukan seorang pezina.
29 . Maka dia (Maryam) menunjuk kepada (anak)nya. Mereka berkata : Bagaimana kami akan berbicara dengan anak-anak dalam buaian ?
30 . Dia (Isa) berkata : Sesungguhnya aku adalah hamba Allah , Dia  memberiku Kitab (Injil) dan menjadikanku seorang nabi,
31 . Dan Dia menjadikanku  seorang yang diberkahi di mana pun aku berada, dan Dia telah memerintahkan kepadaku (melaksanakan) sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup;
32 . Dan berbakti kepada ibuku , dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka;
33 . Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan , dan pada hari aku wafat , dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
34 . Itulah Isa  putra Maryam , (yang mengatakan ) perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya .
35 . Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila  Dia hendak memutuskan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya " Jadilah! , "  Maka jadilah sesuatu itu .
36 .  (Isa berkata), Dan Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu , maka sembahlah Dia , ini adalah jalan yang lurus .
 
Mukjizat Nabi Isa dinyatakan dalam ayat ke-110 dari Surah al Maidah :
" Dan ingatlah, ketika Allah berfirman :Wahai Isa putra Maryam ! Ingatlah nikmat-Ku kepadamu  dan kepada ibumu , sewaktu Aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih  dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika Aku mengajarkan menulis kepadamu,(juga) hikmah, Taurat dan Injil , dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah liat berupa burung dengan seizin –Ku kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung dengan seizin -Ku dan kamu menyembuhkan orang buta dan kusta dengan seizin-Ku , dan ketika engkau mengeluarkan orang mati dengan seizin-Ku , dan ketika Aku menghalangi Bani Israil ( dari keinginan mereka membunuhmu) dikala engkau mengemukakan  kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata ,lalu orang-orang  kafir di antara mereka berkata : ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata " ( QS. al Maidah , 110 ) . Kaynak: http://www.hakikatislam.com - Apakah status Yesus dalam Islam ?

E-mail ke teman
E-mail ke teman

1435 - 1438 © © http://www.hakikatislam.com/